บทบาทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย:ศึกษาปัญหาทางกฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้น

Authors

อ.อัญธิกา ณ พิบูลย์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Artificial Intelligence is a computer science that simulates human intelligence
processes, including thinking, analyzing and making a decision. Artificial Intelligence has
widely been used as it could help improving human performance. In the case of criminal
justice system which aims to prevent and suppress the crimes, Artificial Intelligence has been
adopted in order to help the authorities to predict an action of criminals, investigate and
identify the criminals and to impose punishment through an algorithm with a view to
addressing the problems about the delay of criminal justice process and the bias of the
judge. However, there are problems about legal status and legal liability and some
limitations, i.e. the limited knowledge of the authority to use and maintain Artificial
Intelligence and the technical errors, that should be addressed in order to make the Thai
criminal justice system to be fairer and more effective.

บทบาทของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย:ศึกษาปัญหาทางกฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้น. สถาบันบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, เปลี่ยนโฉมการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่งคง (92-103).