บทบาทของมูลนิธิและสมาคมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดสมุทรปราการต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน

Authors

อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

Published

Proceedings of The Eight Chinese-Thai Srategic Research Seminar

Abstract

The research study the Role of Thai–Chinese Foundation and Association towards Society in Samutprakan Province. The results of the research reveals that establishment of Thai-Chinese foundations and associations gave benefit to the people and society in Samutprakan Province and played a role in promoting social development in the area. The factors affecting the sustainability of the Chinese-Thai organizations are the Thainess of the Chinese descendants, especially the issues of incomprehensibility and deprioritization of Chinese tradition culture resulting in less interest and less participation of new generation in the Thai -Chinese organization. The factors promoting the sustainability of the Thai -Chinese organizations are the proper management of the organization, especially for those who work within the organization can support themselves and their families, and Thai-Chinese foundations and associations have various activities with local people without discrimination to help develop society. In addition, the relations and cooperation with similar organizations in China can help the organizations to develop in many areas. The people-to-people connectivity can also be the foundation of fostering stronger relations between Thailand and China.

บทบาทของมูลนิธิและสมาคมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดสมุทรปราการต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน. Xiamen, การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 (373-383).