นโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน

Authors

ผศ.ดร.Renliang Li

Published

วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Food security is a global problem. The Chinese government attaches importance to food security significantly, setting goals and plans to deal with this problem comprehensively. The success in the management of food security of Chinese government not only benefit the Chinese people but also contribute to the world. This article summarizes the success, goals, challenges and measures of Chinese government by published Chinese books and officially released documents in the study.

ความมั่นคงด้านอาหารเป็นปัญหาระดับโลก รัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อความมั่นคงด้านอาหารอย่างมาก ได้กำหนดเป้าหมายและแผนรับมือกับปัญหานี้ไว้อย่างรอบด้าน  การ ที่รัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการจัดการบริหารความมั่นคงด้านอาหารไม่เพียง แต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจีน หากยังเป็นคุณูปการต่อชาวโลก บทความบทนี้ได้สรุปผลสำเร็จ เป้าหมาย ความท้าทายและมาตรการทางด้านความมั่นคงด้านอาหารของจีน โดยยึดเอกสาร หนังสือจีนที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการเป็นหลักในการศึกษา

(2556). นโยบายว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 15(2), 101-112.