นโยบายพัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร และชนบท ที่ทันสมัยของจีน

Authors

ผศ.ดร.Renliang Li

Published

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

Abstract

China has a population of 1367 million, representing 20 percent of the world population. Meanwhile, the agricultural acreage accounted for 6 percent of global arable land. Food security was a priority mission of the government. The Chinese government attaches importance to the development of agriculture, farmers and countryside life. Beginning in January of each year there is a policy statement on the development of China’s agriculture and such a statement is called a No.1 Document. This article aims to provide knowledge about the concept and China’s policy on development of agriculture, farmers and countryside by studying the statement and official document. The study found that 1) The policy of the Chinese government covered five aspects: 1. to accelerate the development of modern agriculture by changing patterns of agricultural development 2. to increase farmers’ income and to create incentives and benefits to farmers 3. to promote unity and rural development needs 4. to add activities to deepen rural development and reform 5. to strengthen the law for a career in agriculture, farmers and rural areas. The policy was consistent with the situation of food security, both internal and global levels. 2) With the efforts of 3 decades especially the 5th Chinese leaders, agriculture, farmers and the creation of new rural of China succeeded magnificently. 3) While formulating the policy, China has considered external and internal factors. Policy formulation model is the top-down model,
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/55570/46149

บทคัดย่อ

ประเทศจีนมีประชากร 1,367 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งโลก ขณะเดียวกัน
มีพื้นที่เพาะปลูกทางด้านการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 6 ของโลก ดังนั้น ดวามมั่นคง
ด้านอาหารเป็นภารกิจสำคัญที่สุดภารกิจหนึ่งของรัฐบาล รัฐบาลจีนให้ความสำคัญต่อ
การพัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร และชนบทของจีนตลอดมา ต้นเดือนมกราคมของ
ทุกปีจะมีการแถลงนโยบายว่าด้วยพัฒนาการเกษตรของจีน การแถลงดังกล่าวถูกขนานนาม
ว่าเป็นเอกสารหมายเลข 1 บทความชื้นนี้มุ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด นโยบายใน
การพัฒนาการเกษตร เกษตรกร และชนบทในประเทศ โดยศึกษาจากคำแถลงเอกสารทาง
ราชการที่เป็นทางการของจีนเป็นหลัก ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก นโยบายที่รัฐบาลจีน
แถลงมี 5 ด้าน ได้แก่ 1. เร่งพัฒนาความทันสมัยทางการเกษตรและการเปลี่ยนรูปแบบ
การพัฒนาทางการเกษตร 2. เพิ่มรายได้เกษตรกรและสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มสิทธิประโยชน์
แก่เกษตรกร 3. พัฒนาเมืองและชนบทให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมส่งเสริมการพัฒนา
ซนบทที่ทันสมัย 4. เพิ่มกิจกรรมการพัฒนาชนบทและการปฏิรูป และ 5. เตรียมพร้อมสำหรับ
การทำงานด้านชนบท เกษตรกรรม เกษตรกรและการสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย
ซึ่งพบว่า นโยบายดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหาร
ทั้งภายในและระดับโลก ประการที่สอง ด้วยความพยายามของรัฐบาลจีนทุกยุคสมัย
โดยเฉพาะยุดผู้นำจีนรุ่นที่ 5 การพัฒนาเกษตรกรรมและการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ของจีน
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ประการที่สาม การกำหนดนโยบายของจีนพิจารณาจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เป็นการกำหนดนโยบายแบบบนลงล่าง (Top-down)
ซึ่งเนันบทบาทของรัฐบาลกลางเป็นสำคัญในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ ประชาชน
มีส่วนร่วมน้อยในการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยรัฐบาล
เชื่อว่าวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้การดำเนินนโยบายของจีนประสบความสำเร็จ

(2559). นโยบายพัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร และชนบท ที่ทันสมัยของจีน. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, 12(1), 95-114.