นักคุณภาพจีนคุณภาพคือใคร อยู่ที่ไหน

Authors

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร

Published

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๓ ปี

Abstract

บทความวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอถึงลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุ่มจีนคุณภาพที่เป็น
ตลาดเป้าหมายทางการท่องเที่ยวของไทย และเพื่อน าเสนอถึงนิยามคุณลักษณะนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพ
ส าหรับตลาดการท่องเที่ยวของไทย การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิจัยเชิงเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จัดการการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวจีน โดยมีผลการศึกษา
ดังนี้ชาวจีนในปัจจุบันที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถูกสนองตอบความต้องการพื้นฐานมากจนความต้องการของ
ชาวจีนในปัจจุบันมุ่งมองหาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนชั้นกลางสูงที่อาศัยในเขตเมือง มีการศึกษา
ในระบบสูง ท างานเอกชนที่มีรายได้สูง และกลุ่มที่ท างานในภาคการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างคุณลักษณะ
ทางสังคมของชาวจีนในปัจจุบัน ดังนั้น การท่องเที่ยวก็เป็นการพักผ่อนที่ท าให้ชีวิตสมดุลและน าไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มจีนคุณภาพของประเทศไทย เป็นคนชั้นกลางและคนชั้นกลางค่อนทางสูง (หรือ
เป็นคนกลุ่ม B ขึ้นไป) ซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นที่สนใจและต้องการบริโภคสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่คุ้มค่า
และเป็นกลุ่มคนที่มีฐานขนาดตลาดใหญ่ ที่จะมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยชนชั้นกลางเหล่านี้หมายถึง บุคคลที่
มีรายได้เดือนละ 5,000 หยวน (ราว 25,000 บาท) ขึ้นไป มีเงินเก็บมากกว่า 500,000 หยวน (ประมาณ 2.5 ล้านบาท)
จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า และท างานเป็นข้าราชการ ผู้จัดการบริษัท ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือเจ้าของธุรกิจ
ส่วนตัว ส่วนใหญ่อาศัยในเมืองเศรษฐกิจหลัก ๆ ของประเทศ เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้กว่างโจว

นักคุณภาพจีนคุณภาพคือใคร อยู่ที่ไหน. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา, ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๕๓ ปี (585-594).