นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในยุคดิจิทัล : National Digital ID Platform

Authors

อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

การก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลเป็นกระแสที่หลายประเทศในโลกต่างให้ความสํา คัญ กล่าวได้ว่า
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะ
เดียวกัน นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เรียกได้ว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของนวัตกรรมสังคม ประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญ
ของกระแสในยุคดิจิทัลนี้ภายใต้นโยบายไทยแลนด์4.0 จึงมุ่งเน้นผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม แต่สิ่งสําคัญคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแรงของ
การก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลเช่น การมีNational Digital ID Platform นอกจากนั้น การศึกษาจากประเทศ
ต้นแบบความสํา เร็จด้านการเป็นสังคมดิจิทัล เช่น ประเทศเอสโตเนีย จะเป็นส่วนช่วยให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาแนวทาง เปิดมุมมองแนวคิด จากประสบการณ์จริง และเอาบทเรียนดังกล่าวมาปรับใช้
กับนโยบายด้านดิจิทัลต่อไปและเป็นการผลักดันไปสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในยุคดิจิทัล: National Digital ID Platform. กรุงเทพ, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (87-99).