นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะอย่างยั่งยืน

Authors

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี2564

Abstract

Proper supervision and provision of public services are one of the main missions of
government organizations. Each government organization has focused on developing
better public services in order to fully respond to the needs of the people. One of the
most important tools for the public sector to make a contribution to public service is
innovation. The choice of innovation must be in line with organizational strategies. This
article examines the innovations that the government has applied to work focusing on
digital technology innovation. Government organizations use digital technology innovations
according to the mission of each agency emphasis the development of public services of
government organizations. Using strategic innovation as a tool still lacks participation from
the public in deciding on the choice of innovation or sufficient development approach.
During the situation of the COVID-19 outbreak in Thailand since the beginning of 2020,
strategic innovation has been a key factor in accelerating the change in behavior of
government officials as well as in the provision of services. In approaching digital
technology there has clearly been an increase in digital technology education and the
usage of digital technology.

นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะอย่างยั่งยืน. NIDA, การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 (990-1006).