นวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับการดำเนินงานของวัดในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน

Authors

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564

Abstract

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีทําให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป องค์ทางธุรกิจ
พยายามที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อตอบสนองต้อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
องค์กรที่ไม่แสวงกําไรก็จําเป็นที่จะต้องปรับตัวเช่นเดียวกันเพื่อให้สามารถอยู่รอดและบรรลุพันธกิจของ
องค์กรได้วัดในพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของ
คนไทย เมื่อวัดไม่สามารถปรับองค์กรให้ทันต่อการใช้เทคโนโลยีอาจจะทําให้วัดในชุมชนเมืองเริ่มมีระยะห่าง
กับพุทธศาสนิกชนเพิ่มมากขึ้น บทความวิจัยนี้จึงมีเป็าหมายที่จะทําการศึกษาเบื้องต้น (Preliminary Study)
ถึงสถานะของวัดในการใช้เทคโนโลยีและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ใหวัดสามารถบรรลุพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล ในการศึกษาเบื้องต้นนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อรวบรวมประเด็นที่มีความสําคัญเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลการศึกษาต่อไป
ในอนาคต

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับการดำเนินงานของวัดในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564 (357-366).