นวัตกรรมการลงโทษทางแพ่งต่อผู้ฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมายและสาธารณสุขของประเทศไทยในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

Authors

ผศ.ดร.เกียรติพร อำไพ

Published

รายงานประชุมสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564

Abstract

According to the infringements legal and public health measures on the second
round Covid-19 epidemic as Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) in
Thailand. It is caused by individuals and business entrepreneurs do not comply with the
law and regulation concerning public health and illegal worker, which it is a widespread
impact on society and the overall economy of the country. Although, Thailand has strictly
enforced both public health and legal measures, criminal and administrative legal
measures, however, such measures cannot be taken seriously against violations of legal
and public health measures. Thus, developing the concept of a civil penalty as a civil fine,
such as state practices and those enact by United State and United Kingdom laws, is one
of the most important approaches that can be applied as one of the legal measures to
enhance the effectiveness of law enforcement to serve the Covid-19 epidemic crisis in
Thailand.

นวัตกรรมการลงโทษทางแพ่งต่อผู้ฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมายและสาธารณสุขของประเทศไทยในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19. NIDA, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 (717-744).