ธุรกิจกับการก้าวข้าม “กับดักการเติบโตเพื่อตนเอง” ไปสู่ “ความรุ่งเรืองเพื่อทุกคน”

Authors

ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563

Abstract

From the changing environment, we found that social dimension and economic
dimension exhibit a strong correlation among each other. Therefore, it hardly to identify
which one is an independent variable or dependent variable. Flourishing society needs all
varieties of occupations to perform. All occupations work and execute through the unit call
“Business”. If business perform an absolute job, it should not have any negative
consequences. In fact, it seems that there are more problems occurred than before such as
equality, income distribution, poverty, and pollution. This study propose the assumptions
that “Business” management logic is the root cause of all existing problems. Therefore, it is
the right time to revisit the business management logic for the better future before it
too late.

ธุรกิจกับการก้าวข้าม “กับดักการเติบโตเพื่อตนเอง” ไปสู่ “ความรุ่งเรืองเพื่อทุกคน”. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563 (357-369).