ธรรมาภิบาลของนักลงทุนไทยในแถบลุ่มน้ำโขง: ความท้าทายในการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Authors

อ.ดร.วัชรชัย จิรจินดากุล

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Thai Investors have increasingly invested in the neighboring countries especially in
the Greater Mekong Sub-region (GMS) – Lao PRD, Myanmar, and Cambodia. Statistics
show that Thai investors rank the third, after the Cayman Islands and Morris Island
investors, in the neighboring countries. Among the most active industries, Thai investors
exclusively prefer to invest in the electricity sector, gas and oil drilling, and the industrial
production, for example, sugar mills and the establishment of special economic zone.
Regarding the economic development, the gross domestic product (GDP) of the
Greater GMS countries, as received foreign direct investment States, has developed
steadily and significantly. Nevertheless, the level of protection of human rights and the
environment is backward and continuously rampant. Put simply, the investors, regardless
of the principle of sustainable development, has violated human rights and environment
protections of the GMS receive-investment countries.
This study aims to examine the concept and relationships between the sufficiency
economy philosophy, the governance principles for investors, and the principle of sustainable
development. By applying a case study method, the paper analyzes the governance issue
of Thai investors through two case studies –Xaiyaburi dam in Lao PRD and the Dawei
Special Economic Zone in Myanmar. Confirmed by several reports and the opinion of the
National Human Rights Commission of Thailand and the Foundation for Rehabilitation
and Nature, Thai investors has violated the human rights and environment through Thai
investments.
The study argues that the sufficiency economy philosophy has based and
connected with the promotion of the good governance for investors and the principle of
sustainable development. Although the legal status of these principles is considered as soft
law, Thai investors should apply the sufficiency economy philosophy with their
investments so that it would promote the good governance and sustainable development
principles, encouraging them to realize about their roles as foreign investors in balancing
the investments with other non-economic values in the receive-investment countries.
To support this argument, the author applies a documentary research, case study
method, and interviewing the key informants involved in the cases. The result of the study
will lead to an increase of good governance of Thai investors and standardize the legal
accountability for the Thai investors in the GMS countries.

ธรรมาภิบาลของนักลงทุนไทยในแถบลุ่มน้ำโขง: ความท้าทายในการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ” (960-979).