ทุนมนุษย์: ขุมพลังและศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย

Authors

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์, ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล, ดร.ทนง พิทยะ, ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์

Published

วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

Abstract

This paper explores the meaning and importance of human capital, the basic investment, as well as the earning it returns. In essence, human capital is a crucial factor for management to keep pace with change and disruption. From Adam Smith to Nelson Mandela, education has always been the powerful impetus that has enriched and enabled human potential for effective production.
To localize this concept, Human Capital Competiveness indices were explored to map Thailand’s status and strength compared to other Asean communities. Most importantly, based on the exemplary teaching of His Majesty King Bhumibol, a model of functional citizenry is constructed to decode this notable concept of human capital and thus put it into actual practice.

(2561). ทุนมนุษย์: ขุมพลังและศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า, 2561(00), 5-23.