ทุนทางสังคมกับการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้บริบทของประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีแหล่งที่มาจากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับคู่ค่าทางธุรกิจหรือลูกค่าโดยมีทุนทางสังคมเป็นปัจจัยส่งเสริม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในการแลกเปลี่ยนและสร้างความรู้ ทุนทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้ในคลัสเตอร์เพื่อ
เสนอแนะแนวทางสําหรับงานวิจัยในอนาคตในการอธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างทุน
ทางสังคมและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่แตกต่างจากองค์กร
ขนาดใหญ่ภายใต้บริบทของประเทศไทย

ทุนทางสังคมกับการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้บริบทของประเทศไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563 (433-442).