ทุนทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด: การวิเคราะห์เบื้องต้น

Authors

รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ

Published

"เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา:จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ"

Abstract

บทความนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคม (social capital) กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(sustainable development) ในระดับจังหวัดของประเทศไทย บทความเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์แนวคิด
เกี่ยวกับทุนทางสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาไปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยนี้ ทุนทางสังคมจะ
วัดโดยการเข้าร่วม เครือข่ายทางสังคม (social network) และการมีความเชื่อมั่นทางสังคม (social trust)
ผลจากการวิจัยพบว่า จังหวัดที่มีทุนทางสังคมสูง โดยประโยชน์ในการเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมที่กว้างขวาง
จะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จังหวัดที่มีทุนทางสังคมสูงจะเป็นจังหวัดที่
ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าและน้ําประปาได้มาก และประชากรส่วนใหญ่มีการเข้าถึงการศึกษาและการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง ทําให้สามารถสรุปได้ว่า ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด: การวิเคราะห์เบื้องต้น. ห้อง 4007 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช, การประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา:จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ” (188-203).