ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค ต่อ อาหารประเภท ฟู้ดทรัค กรณีศึกษาในตลาดนัดหัวมุม ถนน เกษตร -นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร

Authors

ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล, น.ส.เพชรินทร์ อยู่เป็นสุข

Published

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน้มการกลับมาใช้บริการของผู้บริโภคอาหารฟู้ดทรัค ด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้บริโภคในพื้นที่ตลาดนัดหัวมุม ถนนเกษตร-นวมินทร์ที่เคยรับประทานอาหารฟู้ดทรัค จำนวน 25 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบของทัศนคติของผู้บริโภคอาหารฟู้ดทรัคนั้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าใจแนวคิดของฟู้ดทรัค ขณะที่บางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับแนวคิดและคำศัพท์ 2) ผู้บริโภคส่วนใหญ่มารับประทานอาหารฟู้ดทรัคแถวตลาดนัดกลางคืน โดยช่วงเวลาเย็นเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคส่วนมากไปกับเพื่อน ส่วนการตัดสินใจเลือกซื้อขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้มาจากสังคมออนไลน์ 3) สำหรับแนวโน้มพฤติกรรมการกลับมาใช้บริการนั้น หลังจากที่ได้ไปบริโภค ผู้บริโภคจะแนะนำบอกต่อกับคนใกล้ชิด การศึกษาครั้งนี้แนะนำให้รัฐบาลควรจะสนับสนุนธุรกิจฟู้ดทรัคและให้มีการกระจายธุรกิจทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำวัตถุดิบและอาหารท้องถิ่นมาจัดจำหน่ายเป็นการสนับสนุนเอกลักษณ์ของคนท้องถิ่น และปรับรูปแบบอาหารให้มีความผสมผสานระหว่างอาหารตะวันตกและอาหารไทย

(2561). ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ออาหารประเภทฟู้ดทรัคกรณีศึกษในตลาดนัดหัวมุมถนน เกษตร – นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ , 2018(1), 128-151.