ทัศนคติต่อปัจจัยที่ทำให้เกิดการ ตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง.

Authors

น.ส.กฤษรักษ์ อยู่เจริญ , ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล

Published

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Abstract

The research aimed to examine the relationship between demographic data
and attitudes towards factors that lead to the decisions to purchase tourism services
and contribute to the return to Koh Samet, Rayong province. Koh Samet, one of the
most popular tourist attractions in Thailand, is considered as a high potential tourist
destination. However on 27 July 2013, the catastrophic oil spill profoundly affected
tourism industry in Koh Samet. This study was conducted by using questionnaires
collected from 300 samples of Thai tourists and analyzed for the results of this disaster
as well as for providing an important policy on this issue.
Results revealed that demographic data were associated with the attitudes
towards factors that caused the decisions to purchase tourism services. Also, the
tourism resources factors affected the repeated travel to Koh Samet after the oil spill.

(2560). ทัศนคติต่อปัจจัยที่ทำให้เกิดการ ตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ภายหลังเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง. . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2017(1), 41-56.