ทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, นายศุภกร จูฑะพล

Published

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Abstract

The purposes of this study were 1) to explore Digital Native’s attitudes, behaviors and digital fluency 2) to explain relationship among Digital Native’s attitudes and digital fluency 3) to explain relationship among Digital Native’s behaviors and digital fluency. This research was operated by quantitative method. It employs questionnaires to conduct 402 Digital Natives respondents, 15-24 years old with five years or more experience using the internet in Bangkok. From the findings, there were 7 attitudinal groups and 5 behavioral groups. Every group were 0.01 significantly related to digital fluency.

(2559). ทัศนคติต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการดำเนินชีวิต และความคล่องดิจิทัลของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24(46), 313-329.