ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมกับการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

Authors

รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช, น.ส.อาภาภรณ์ หาโส๊ะ

Published

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี

Abstract

The aim of this research is to examine resident’s attitudes toward social impacts on
tourism development and to explore their support on tourism development in the area. Lipe
island in Satun Province has been selected for this study. The questionnaire was used as an
instrument to collect data from 384 samples with were the residents who live on Lipe island.
Both descriptive and inferential statistics were used; which consists of percentage, mean,
standard deviation and multiple regression analysis.
The results found that the overall of resident’s attitudes toward social positive impacts of
tourism development were agreed (Mean = 3.93) and overall of resident’s attitudes toward
social negative impacts of tourism development were agreed (Mean = 3.51). The finding also revealed that both resident with a positive and negative social impact attitude support the
development of tourism on Lipe island.

(2562). ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางสังคมกับการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี , 13(3), 294-308.