ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Richard E. Mayer และการออกแบบสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สอง กรณีศึกษาหลักการเรียนแบบซ้ำซ้อน (Redundancy Principle) และหลักการเรียนแบบสมัยนิยม (Modality Principle) ในงานวิจัยภาษาที่สอง

Authors

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม, น.ส.ณัฐญา ห่านรัตนสกุล

Published

วิทยบริการ

Abstract

This article overviews Richard E. Mayer’s cognitive theory of multimedia learning and reviews Redundancy principle and Modality principle in second-language multimedia researches. It describes about three main assumptions which are the basis of the theory, three types of cognitive process which occur during the process of multimedia learning, and three categories of Principles of multimedia design which designed to deal with each type of cognitive process. After that, this article will review the assessment results of Redundancy principle and Modality principle from second-language multimedia researches and concludes the unobvious points about narration and text components for further second-language multimedia research, and the recommendation about how to apply the Principles of multimedia design to second language multimedia design.

(2562). ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียของ Richard E. Mayer และการออกแบบสื่อมัลติมีเดียในภาษาที่สอง กรณีศึกษาหลักการเรียนแบบซ้ำซ้อน (Redundancy Principle) และหลักการเรียนแบบสมัยนิยม (Modality Principle) ในงานวิจัยภาษาที่สอง. วิทยบริการ, 30(1), 219-229.