ทบทวนหลักคิดธุรกิจใหม่ก่อนที่จะสายเกินแก้ Redefining Business Logic before it too late

Authors

ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

Published

งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

Abstract

จากคําถามธรรมดาในเรื่องการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษยชาติที่ว่าความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจส่งผลทํา ให้บริษัทธุรกิจมีการเติบโต หรือบริษัทธุรกิจมีความเข้มแข็งเป็นตัวแปรที่ทํา ให้เกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน นับเป็นคําถามที่ถูกตอบอย่างคลุมเคลือมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์สําคัญใกล้ชิดกันมากจึงตอบได้ยาก งานวิจัยนี้ต้องการตอบปัญหาดังกล่าวที่ให้ตรงจุด
มากที่สุด เพราะถ้าปรากฏการณ์ของความผันผวนและวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงยี่สิบปีที่
ผ่านมาไม่สามารถหาคําตอบได้อย่างชัดเจนแล้ว เหตุการณ์ดังกล่าวจะกลับมาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน จาก
การศึกษาพบตัวแปรหลักสําคัญที่เป็นต้นเหตุทํา ให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้น คือหลักคิด (Logic) ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นจํา นวนที่มาก โดยพบว่าส่วนใหญ่
จะมีหลักคิดว่า ธุรกิจคือเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพที่สร้างความมั่งคั่งและความรํ่ารวยบนหลักการของ
การแสวงหากํา ไรสูงสุด ซึ่งนับเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ส่งผลทํา ให้ระบบเศรษฐกิจเกิดความผันผวนได้
เมื่อหลักคิดทางธุรกิจเป็นตัวแปรสําคัญ การทบทวนหลักคิดใหม่มีความสําคัญอย่างมาก

ทบทวนหลักคิดธุรกิจใหม่ก่อนที่จะสายเกินแก้ Redefining Business Logic before it too late. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (674-704).