ต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช, นายปิยะวิทย์ ทิพรส, นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

Published

วารสารสุทธิปริทัศน์

Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุน ผลตอบแทนและดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 250 คน จากทั้งหมด 1,210 คน โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิหลายขั้นพบว่าในภาพรวม เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย16,280.38 บาท/ไร่ ทั้งนี้แบ่งเป็นต้นทุนเงินสดเฉลี่ย 8,027.38 บาท/ไร่ (ร้อยละ 49.31 ของต้นทุนทั้งหมด) และต้นทุนที่ไม่ใช่เงินสดเฉลี่ย 8,253.00บาท/ไร่คิดเป็นร้อยละ 50.69 ของต้นทุนทั้งหมด ส่วนผลตอบแทนพบว่าได้ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด 7,350.20 กิโลกรัมต่อปีผลผลิตเฉลี่ย 517.62 กิโลกรัม/ไร่คงเหลือข้าวเปลือกไว้จำหน่าย (หลังเก็บไว้ทำพันธุ์และบริโภค) เฉลี่ย 5,555.29 กิโลกรัม/ปี ส่วนรายได้การจำหน่ายพบว่ามีรายได้ทั้งหมดเฉลี่ย 13,261.42 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปร เงินสดเฉลี่ย 2.22 บาท/ไร่ รายได้สุทธิเหนือต้นทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ย 1.23 บาท/ไร่ แต่เมื่อพิจารณา กำไรสุทธิพบว่าประสบปัญหาการขาดทุน (เฉลี่ย-3,021.91 บาท/ไร่) อัตราส่วนกำไรต่อต้นทุนทั้งหมดต่ำ (BCR 0.81) ในทางกลับกันพบว่ามีค่าดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ในครัวเรือนเท่ากับร้อยละ 75.58 ซึ่งถือว่ามีระดับการค้าขายสูง

(2561). ต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์ , 32(104), 128-142.