ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบพลวัตเมื่อระยะเวลานำไม่แน่นอน: กรณีศึกษาถ่านหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

Authors

น.ส.นิรชร วะชุม

Published

วารสารไทยวิจัยดำเนินงาน

Abstract

The objective of this research wasto find a suitable inventorypolicy regardingcoal in the cement industry. The order quantities werefound by solving the dynamic lot sizing model, which incorporatedstime-varying coal prices.Historical prices reveal a decline trend; hence, pricesare forecastedusing double exponential smoothing (Holt’s method). Coal transportation consists of three parts,;namely 1) sea freight by Supramax, 2) local water freight by lighter;and 3) inland transportation by truck. The lead time wasstochastic; thus, safety stock wasneeded based on a pre-specified 99.99% service level. The associated safety stock was50,009.83 tons, and the reorder point was111,693.18 tons. If this policy were to have been implementedin the previous year (2015), the saving would have been372,852,309.64THB, or the company would have saved22.01% of the total cost

(2559). ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อแบบพลวัตเมื่อระยะเวลานำไม่แน่นอน: กรณีศึกษาถ่านหินอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์. วารสารไทยวิจัยดำเนินงาน, 999(2), 32-41.