ตัวประมาณค่าด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียว

Authors

รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, นายชัชวาล กองน้ำ, ศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช

Published

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับที่ 1)2560 หน้า 135-150

Abstract

This research presents two population mean estimators using Searls approach in singlestage cluster sampling with simple random sampling without replacement. The first estimator is
developed based on the cluster mean when the coefficient of variation of cluster mean and cluster
size are known and the second based on the ratio of the cluster total mean and cluster size mean
when the coefficients of variations of cluster total and cluster size are known. The population for
efficiency comparisons of the two proposed estimators is a published data and consists of 20
clusters. Three sample sizes, 5, 10 and 15, are randomly selected from the population and 30
replications are performed for each sample size. It is found that the efficiencies of both estimators
using Searls approach are higher than the traditional estimator in all cases under the conditions
consistent with the derived conditions.

(2560). ตัวประมาณค่าด้วยวิธีของซิลส์ในการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียว. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับที่ 1)2560 หน้า 135-150, 22(1), 135-150.