ชื่อเสียงองค์กร: การกำหนดกรอบความคิดและการวัดประเมิน

Authors

ผศ.ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563

Abstract

Corporate reputation is well recognized as an important construct in several disciplines,
including marketing, human resource, and strategic management. Nevertheless, a review of
extant literature demonstrates that there are several other constructs that are closely
related to corporate reputation. This leads to much confusion as to what is or what is not
referring to corporate reputation. As the construct of corporate reputation has been
conceptualized from various perspectives, it is difficult and problematic to understand and
identify the antecedents and consequences of the construct. The analysis of the most
widely cited company rankings on corporate reputation suggest that the measures are not
developed from the definitions that are supposed to underpin them. Therefore, an outline
to guide the refinement of corporate reputation definition is necessary for the advancement
in developing a valid measure of the construct.

ชื่อเสียงองค์กร: การกำหนดกรอบความคิดและการวัดประเมิน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563 (459-467).