ชาติพันธุ์ และการจัดการความขัดแย้งทางชาติพันธุ์

Authors

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

Published

วารสารพัฒนาสังคม

Abstract

Ethnicity and Ethnic Conflict Management

This article aims to clarify the concept of ethnicity by comparing it with the concepts of the nation and race. Additionally, ethnic conflict and states’ policies on ethnic conflict management–including genocide, ethnic cleansing, assimilation, integration, accommodation, and ethno-federalism–are elaborated. The ethical value of these policies and practices are assessed. Finally, this article proposes guidelines for conflict resolutions by emphasizing operations at the local level, promoting community rights and cultural rights, and strengthening social exchange, mutual trust, as well as cooperation. Moreover, the techniques of conflict management should be efficient, peaceful and just.

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างต่อมโนทัศน์ว่าด้วยชาติพันธุ์ โดยผ่านการเปรียบเทียบกับชาติ และเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งและนโยบายในการจัดการความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ของรัฐต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่ การฆ่าล้างโคตร การกวาดล้างให้หมดไป การกลืนกลายทางวัฒนธรรม การบูรณาการ การให้สถานพิเศษแก่ชนพื้นเมือง และสหพันธรัฐทางชาติพันธุ์ รวมทั้งการประเมินคุณค่าทางจริยธรรมของนโยบายเหล่านี้ บทความนี้ได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในระดับท้องถิ่น การให้สิทธิชุมชน สิทธิทางวัฒนธรรม การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางสังคม เสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือต่อกัน ยิ่งไปกว่านั้น วิธีการในการจัดการความขัดแย้งควรจะมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสันติ และเป็นธรรม

(2559). ชาติพันธุ์ และการจัดการความขัดแย้งทางชาติพันธุ์. วารสารพัฒนาสังคม, 18(พิเศษ), 157-173.