จุดจบของสิทธิส่วนบุคคลกับความเฟื่องฟูของ Big Data:ข้อจากัดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของ Big Data

Authors

อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

In the era that technology plays a crucial role in modern life of every human, we are
able to control electric devices via the Internet. The concept of connecting all electric
devices together and transmitting data by using the Internet, is widely known as the Internet
of Things. The major factor that supports the operation of Internet of Things is a huge set of
data, including personal data. All of these data will be processed enabling electric devices
to work automatically so as to meet the needs of each person. Collected data is
sophisticatedly connected which is called “Big Data”. However, due to the fact that
personal data is collected and shared in the context of Big Data, there might be a third party
who can gain access to the data without obtaining consent from the data subject. This also
leads to difficulties in determining his status, duties and responsibilities according to the
Personal Data Protection Law. It can be said that the limitations of Personal Data Protection
Law in the context of Big Data do pose risks to the data subjects both from the aspects of
the protection of the right to privacy and the security of personal data. As well, this situation
may create risks that such third parties will be held liable for non-compliance with personal
data protection law. Thus, data management, such as the classification of data and the
application of technical measures appropriate for different types of data, is important and
necessary for the protection of personal data in the context of Big Data.

จุดจบของสิทธิส่วนบุคคลกับความเฟื่องฟูของ Big Data:ข้อจากัดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของ Big Data. สถาบันบัณฑิตพฒนบริหารศาสตร์, ประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (993-1009).