จักรกลเศรษฐกิจการเมืองร่วมสมัยในการเมืองท้องถิ่นไทย: การประกอบสร้าง ปฏิบัติการ และการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ในการเลือกตั้งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2020

Authors

อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์, นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

Published

วารสารสถาบันพระปกเกล้า

Abstract

The election of provincial administrative organizations (PAOs) on December 20, 2020
was the first set of local elections since the coup d’etat council ordered suspension of all
elections in 2014. During that time, regulations and practices for political campaigning and
local elections were amended. Does the 2020 local election create changes in local
electoral politics? If so, how do the changes happen? To answer these questions,
this article reworks the idea of political machine to analyze the election of the Samut
Prakan PAO’s council members and chief executive.
The election of Samut Prakan PAO cannot be understood simply through the idea that
the local election relies solely on simple clientelism, i.e., the relationship between
leaders (influential bosses or political dynasties), canvasser networks, and ordinary
people. This local election reflects the collaboration of all power networks as an
organization: a so-called “political-economic machine”. This machine is a looselystructured organization whose members become partners with the aim of accumulating
political and economic power. Beyond the mobilization of political support and votes to
sustain the political-economic machine, the machine also transfers wealth between the
machine’s members. Moreover, the political-economic machine that gains the power to
control the Samut Prakan PAO employs the area-based development budget to bargain
with the local administrative organizations in the lower tier to attract the lower tier to be
the machine’s members.
The findings presented in this article illustrate that decentralization and consolidated
elections could not eliminate the political-economic machine. On the contrary, the
political-economic machine grows and expands hand-in-hand with local decentralization
and consolidated elections.

การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหากำไรในยุควิถีใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, งานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 (434-445).