งานวิจัยกับการบริหาร: “เสพ เพื่อ สร้าง” นำสู่ “ยอดเยี่ยม และยั่งยืน”

Authors

รศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

Published

วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

Abstract

การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน — การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในองค์การภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน — บทบาท สมมรรถนะ และความเป็นมืออาชีพของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยในบริบทธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง — การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็นมือ อาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การประเทศไทย — การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยสมรรถนะและบทบาทที่ส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนไทย — การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะและบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์ไทยที่มีต่อการส่งมอบคุณค่าด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การ

(2556). งานวิจัยกับการบริหาร: “เสพ เพื่อ สร้าง” นำสู่ “ยอดเยี่ยม และยั่งยืน”. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, 11(2), 161-172.