ค่านิยม อุดมการณ์ และรูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทย

Authors

ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์, นายฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง

Published

วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร

Abstract

This article aims to discuss the contents of Thai culture consisting of values, ideologies, and communication patterns, by examining and synthesizing previous related studies. Then, ten dimensions of Thai values were revealed, including (1) self-centeredness and individual emphasis, (2) debt of gratitude, (3) opportunity or circumstance adaptation, (4) social relation and morality, (5) wealthiness, (6) impact of being educated, (7) powerism, (8) Buddhist value, (9) glorification to the monarchy, and (10) enjoyment. Also, eight dimensions of Thai ideologies were revealed, including (1) authoritarianism, (2) monarchy, (3) democracy, (4) nationalism, (5) capitalism and materialism, (6) feudalism, (7) patriarchy, and (8) Buddhism. Finally, five dimensions of Thai communication patterns were offered, including (1) collectivism, (2) high- context culture, (3) high-power distance, (4) femininity, and (5) loosely structured social system. Implications are that both Thai values and ideologies and Thai communication patterns described here shall be employed as a conceptual framework in future research regarding Thai communication.

(2559). ค่านิยม อุดมการณ์ และรูปแบบการสื่อสารที่แสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทย. วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร , 21(29), 110-143.