คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง กรณีศึกษาองค์การภาพเอกชนในประเทศไทยที่ใช้ระบบการบริหารจัดการบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง

Authors

น.ส.นิภาพร นิกรศิริ, ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

Published

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Abstract

Impacts of Quality of Work Life on Work Passion of the Talent Case Study : The Private Organizations in Thailand that Implemented Talent Management System

This case study investigates the intricate relationship between the Quality of Work Life (QoWL) and Work Passion within private organizations in Thailand that have implemented Talent Management Systems (TMS). Through a qualitative research approach, the study explores the various dimensions of QoWL and assesses their influence on the development and sustenance of work passion among talented employees. Drawing on insights from employees, HR professionals, and organizational leaders, the research aims to uncover critical factors and best practices that contribute to fostering work passion within the context of talent management in Thailand. The findings offer practical implications for organizations seeking to optimize talent management strategies and enhance overall workplace satisfaction and commitment.

(2558). คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความรักและพลังขับเคลื่อนองค์การของบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง กรณีศึกษาองค์การภาพเอกชนในประเทศไทยที่ใช้ระบบการบริหารจัดการบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 7(2), 4-19.