คิดส์โมเดล (KISS Model) เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สังคม และรัฐบาล

Authors

ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562

Abstract

KISS Model เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และอนาคต โดยอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายในสังคม ส่งเสริมภาคธุรกิจท าบทบาทที่เหมาะสมเชิงธุรกิจและสังคม ทดแทนงานที่ภาครัฐท า ผ่าน
กระบวนการ CSR ท าให้ภาครัฐลดภาระกิจที่จะต้องเก็บภาษี ท าให้ภาษีของทั้งระบบลดลง ภาคเอกชนมี
เงินเหลือมากขึ้น ท ากิจกรรม CSR มากขึ้นช่วยให้ประชาชนสามารถด ารงชีพในประเทศได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
ไม่ได้อิงจากตัวชี้วัดของระบบเศรษฐกิจ แต่อิงจากความสุขมวลของประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
แท้จริง
บทความวิจัยนี้ มิใช่แนวคิดเชิงทฤษฎีที่เลื่อนลอย แต่เกิดจากการทดลองปฏิบัติจริงของภาคธุรกิจที่
ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ร่วมก่อตั้งเครือข่ายดังกล่าว ท าให้กิจกรรม CSR ขององค์กรธุรกิจ กลายเป็นโครงการต้นแบบที่สามารถน าไป
ขยายผลต่อไปมากยิ่งขึ้น และท าให้ภาคเอกชน มีบทบาทช่วยเสริมและทดแทนบทบาทของภาครัฐได้ดีขึ้น และ
หากเสริมด้วยนโยบายของรัฐที่เข้าใจ และมีความตั้งใจที่จะลดขนาดของรัฐ และลดขนาดของงบประมาณ
ภาครัฐลง (scale down government sector and government budget) โดยการคืนภาษีให้กับกิจกรรม
โครงการ CSR ของภาคธุรกิจที่มีทดแทนบทบาทของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการงบประมาณที่ดีกว่าภาครัฐ (Tax reduction for effective CSR to replace government services)

คิดส์โมเดล (KISS Model) เพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สังคม และรัฐบาล. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562 (986-998).