ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนจากประสบการณ์จีน

Authors

ผศ.ดร.Renliang Li, รศ.ดร.ฑิตยา สุวรรณะชฎ

Published

วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

เท่าเทียมกันหรือเสมอภาคเป็นมโนทัศน์พื้นฐานที่สุดเรื่องหนึ่ง เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจก็มักจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจอยู่เสมอและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บทความนี้ใช้ประสบการณ์ของจีนเป็นกรณีศึกษา ได้มีการทบทวน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ความเท่าเทียมกัน ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ได้บรรยายถึงสถานการณ์ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจในจีน วิเคราะห์สาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และศึกษาผลกระทบที่มีต่อความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ แนะนำนโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ สุดท้ายสรุปนัยสำคัญของบทเรียนจากจีนที่มีต่อประเทศที่กำลังพัฒนา

ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนจากประสบการณ์จีนวารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 19-34.