ความโปร่งใส และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย Evidence on Corporate Transparency and Market Value Added of Listed Companies in Thailand

Authors

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562

Abstract

This paper studies corporate transparency and market value added (MVA) of listed
companies in the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Market for Alternative Investment
(MAI) as of the end of 2018. Coefficient of determination (R-squared) from market model is
used as a proxy of corporate transparency, while MVA represents a difference between
firm’s current market value and book value of invested capital. As high R-squared is an
indication of high corporate transparency, the evidences suggest that stocks of firms with
high corporate transparency generate higher MVA, and vice versa. Therefore, it implies that
greater corporate transparency, namely quantity, accuracy, clarity, and timeliness of
information disclosure, creates greater shareholders’ value.

ความโปร่งใส และมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย Evidence on Corporate Transparency and Market Value Added of Listed Companies in Thailand. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2562 (1017-1030).