ความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 49 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

ปัญหาด้านคุณภาพภาษาญี่ปุ่นของบัณฑิตไทยนั้นส่วนหนึ่งมาจากความเหลื่อมล้ำทางภูมิภาค กล่าวคือ เป็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากโอกาสการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครหรือมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค งานวิจัยนี้ จึงศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลโดยตรง และวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผู้ให้ข้อมูลมีจ้านวนทั้งหมด 10 คน ทุกคนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนหรือการสอนที่
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

ผลการศึกษาพบว่า มีความเหลื่อมล้ำทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระหว่างมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค เมื่อมองจากปัญหาด้านผู้สอน พบว่าวิธีการสอนของอาจารย์ในส่วนภูมิภาคเป็นการอ่านตามตำรา ขณะที่วิธีการสอนของอาจารย์ในเขตกรุงเทพมหานครจะเน้นการเพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากตำราเรียน รวมถึงสอนให้คิดมากขึ้น เมื่อมองจากปัญหาด้านผู้เรียน พบว่า การเรียนภาษาญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครมีการแข่งขันสูงมาก ท้าให้ผู้เรียนต้องหมั่นทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนอยู่สม่้าเสมอ สิ่งนี้ส่งผลให้ผู้เรียนต้องหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เรื่อยจนนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ขณะที่การเรียนภาษาญี่ปุ่นในส่วนภูมิภาค ผู้เรียนจะไม่รู้สึกกดดัน ส่วนใหญ่จะเรียนโดยรับความรู้จากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น ส่งผลให้ไม่คิดพัฒนาตนเองอย่างมุ่งมั่น

ความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 49 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (537-555).