ความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และพฤติกรรมการเลือกตั้ง ในประเทศไทย: ตัวแบบวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่

Authors

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

Published

วารสารสถาบันพระปกเกล้า

Abstract

This study aims at exploring the relationship between urbanization and latest voting behavior (2011) in Thailand using spatial error regression analysis. Urbanization index has been constructed by principal component analysis, and two components are revealed, namely urban socioeconomic index (USEI) and urban density index (UDI). Vote share is gathered from Election Commission of Thailand and its variety is measured by normalized entropy derived from information theory. This study supports a tale of two democracy theory of Anek Laothamatas in quantitative study. The result shows that USEI and UDI negatively relate to Pheuthai party and vice versa for Democrat Party. Urbanization index positively relates with vote no and no vote, and negatively relates with voided ballot. Vote share diversity is higher among urban area. To sum up, the division of urban-rural areas and regionalism can accurately explain model of voting behavior. However, voided ballot and vote no remain in higher accuracy through urban-rural areas.

(2562). ความเป็นเมือง ความเป็นภูมิภาคนิยม และพฤติกรรมการเลือกตั้ง ในประเทศไทย: ตัวแบบวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 16(13), 77-98.