ความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาทุ่งโปรงทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Authors

รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

Published

พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์

Abstract

The objectives of this study are: 1) to evaluate the tourists’ willingness to pay (WTP) for entrance fees of Tung Prong Thong by the Contingent Valuation Method (CVM). 2) to determine the appropriate an entrance fee. 3) to study various factors that affect tourists’ willingness to pay. The primary data was collected by the questionnaires with a sample of 400 Thai tourists aged 15 years and over. This study used the CVM, including close-ended single bound questions and open-ended questions. The results of the study for the estimate WTP by using close-ended single bound questions and analyzed by logit model show that there was independent variable that is statistically significant. This is the entrance fee rate variable (BID). The mean WTP is 40.88 baht per person per visit. The estimate WTP by using open-ended questions and calculated by using the arithmetic mean that the mean WTP is 33.77 baht per person per visit. The results for estimating the number of tourists and annual income from the entrance fee of Tung Prong Thong. Both of close-ended single bound questions and open-ended questions show that the entrance fee for maximum revenue is 20 baht per person per visit. Close-ended single bound questions estimated maximum revenue of 6,018,460 baht per year. While open-ended questions estimated maximum revenue of 6,086,280 baht per year.

(2564). ความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาทุ่งโปรงทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง. พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์, 15(1), 107-117.