ความสามารถในการจับจังหวะเวลาการลงทุนตามทิศทางตลาดของกองทุนรวมหุ้นไทย

Authors

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564

Abstract

This study investigates market-timing skills of active Thai equity mutual funds
during January 2015 to December 2019 by using both Treynor & Mazuy (TM) model and
Henriksson & Merton (HM) model. The results show that there are about 155 to 170
mutual funds from the total of 213 funds under study that exhibit good market-timing
skills, and 10 funds out of 213 funds or about 4.7% show significantly good market-timing
skills. Such results are inconsistent with Efficient Market Hypothesis. However, both models
also show that most funds, 179 to 188 funds out of 213 funds, exhibit poor security
selection skills, which more than offset the good market-timing skills shown earlier.
Consequently, the overall fund ability, as measured by Jensen’s Alpha, turns out to be
negative or poor on average.

https://drive.google.com/file/d/1IpLP80RD4bqYsK1tttfZazcpq7xPJYIB/view
Page: 396

ความสามารถในการจับจังหวะเวลาการลงทุนตามทิศทางตลาดของกองทุนรวมหุ้นไทย . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564 (396-409).