ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมส่วนผสมทางการการตลาด กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

To examine the relationships between attitudes, subjective norms, perceived
behavioral control, marketing communication activities and intention to buy
Environmentally Friendly Agricultural products. The Survey research was conducted with
400 consumers in Bangkok area. All questionnaires were tested for content validity by a
panel of experts. The reliability of the instruments. Pearson product moment correlation
and multiple regression were used for statistical analysis.
The results were as follows: Mean score of attitudes towards Environmentally
Friendly Agricultural products, subjective norms, perceived behavioral control, marketing
communication mix namely – products, promotion were at the high level. Mean score of
marketing communication mix namely – prince and place were at the medium level Attitudes
towards Environmentally Friendly Agricultural products, perceived behavioral control,
marketing communication mix namely – products and price significantly predicted consumers’
intention to buy Environmentally Friendly Agricultural products at the level of .01. The predictive
power was 38.2% of the variance.

ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมส่วนผสมทางการการตลาด กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 53 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (728-740).