ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดด้านทุนมนุษย์และเศรษฐกิจ กับอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอัตรามรณะของทารก

Authors

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

Published

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ ประจา ปี 2560 “Smart Data & Smart Analytics for Smart Decision”

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดด้านทุนมนุษย์และเศรษฐกิจกับอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(e0) และอัตรามรณะของทารก(q0) ของประชากรหญิงและชาย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของ 183 ประเทศ จากฐานข้อมูลขององค์การอนามัยโลกและธนาคารโลก ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบลําดับขั้น (Hierarchical Multiple Regression Analysis) พบว่าตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจมีความสามารถในการทำนายอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดกับอัตรามรณะของทารกได้สูงกว่ากลุ่มตัวชี้วัดด้านทุนมุนษย์ เพราะการพัฒนาทางเศรษฐกิจทำให้ประเทศมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว จะสังเกตได้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการแพทย์ ทำให้รัฐบาลสามารถพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลได้อย่างทั่วถึง มีระบบสวัสดิการทางสังคมที่ดีส่งผลให้ประชาชนมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่า และการพัฒนาให้คนมีอายุยืนมากขึ้นควรจะพัฒนาด้านเศรษกิจเป็นลำดับแรกแล้วพัฒนาด้านทุนมนุษย์เป็นลำดับต่อมา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดด้านทุนมนุษย์และเศรษฐกิจ กับอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอัตรามรณะของทารก. โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี, ประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจา ปี พ.ศ.2560 (72-84).