ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน

Authors

น.ส.ภารดี โพธิพฤกษ์, รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

Published

วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

Abstract

In this research investigation, the researchers examine the relationship between the stock price index on the Stock Exchange of Thailand (SET) and on ASEAN stock markets. The monthly stock price index for five years from January 2014 to December 2018 was analyzed using the method of Johansen and Juselius cointegration to identify cointegration. Findings showed that the movement of the SET directly exhibited cointegration with all ASEAN stock markets. The findings confirmed the incentive for foreign investors to use ASEAN stock markets as an asset class for investments.

(2563). ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยและตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน. วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์, 3(1), 84-96.