ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ความพึงพอใจในชีิวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการ

Authors

รศ.ดร.นันทา สู้รักษา, น.ส.ปณิตา อินทสุวรรณ

Published

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา: ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

Abstract

The purposes of this research were 1) to study retirement preparation of government
official 2) to find out the correlation among risk perception, life satisfaction and retirement
preparation of government official 3) to compare retirement preparation of government official by
personal factor. The samples used in the research were 350 government officials at department of
provincial administration over 45 years old. Data were collected using 4 questionnaires : personal
characteristics, risk perception, life satisfaction and retirement preparation. The statistical
methods used for analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, pearson’s
product moment correlation coefficient, Independent t-test and One-way ANOVA. Statistical
significant was set at 0.05 level confidence.
The results of the study were as follow : 1) the retirement preparation of government
official was at a high level. When analysed in each aspects, the physical and mental, income and
expense, accommodation preparation were at a high level, whereas hobby and social activity
preparation were at the moderate level; 2) risk perception and life satisfaction had positive
correlation with retirement preparation which was statistically significant at 0.05; 3) government
official who had different in sex, age, income, work period and number of childrendid not have
differences in retirement preparation.

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ความพึงพอใจในชีิวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการ. โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพ, ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา: ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ (531-542).