ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการใช้งาน Google Adwords ของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร

Authors

รศ.พัชนี เชยจรรยา, นายศรัณยู มณีรอด

Published

วารสารนิเทศศาสตร์

Abstract

This research aim to study about relationship between perception and usage, and guidelines on using Google AdWords trend from working people in Bangkok. By a group of samples used in this research were people who work in Bangkok. Use a Mixed research methodology using research tool as in-debt interviews from 10 people in Digital Media society. And use survey research by Online Questionnaire 200 people. The research result found that 1) The Google AdWords focus on the main purpose of each tools. By the tools have different usage types of applications. 2) Most interviewers were those working in individual company between the ages 22-35 years old that interested in getting to know and using Google AdWords. 3) The hypothesis research found that different age ranges have different perceptions about Google AdWords and perceived benefits associated with using Google AdWords.

(2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการใช้งาน Google Adwords ของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร. วารสารนิเทศศาสตร์, 36(1), 119-130.