ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ธุรกิจที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กร

Authors

ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง, น.ส.ธนัชญา ประทับทอง

Published

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Abstract

The research objectives are 1) to study the alignment between human resource management strategies and business strategies, and 2) to study the relationship between the alignment of human resource management strategies and business strategies with organizational performance. The samples are human resource practitioners from 100 organizations. The data are collected by using 4-part questionnaires which have confidence equal to 0.951. The statistical tools have the frequency, percentage, mean standard deviation, Pearson’s product-moment correlation coefficient, and multiplication principles are used for analysis. The results indicate that the alignment between human resource management strategies and business strategies have the overall alignment at a medium level; the alignment between human resource management strategies and business strategies positively correlates with the organizational performance which has a correlation coefficient has equal to 0.594 with statistical significance at the level of 0.01. The conclusion shows the correspondence between human resource management strategies and business strategies which are critical to the efficiency and effectiveness of an organization. If the organization with the human resource management strategy does not align with the business strategy, it will reduce organizational effectiveness.

Strengthen the Effectiveness of Environmental Protection Through Community Empowerment for Building Corruption-Free Society. IOP, IOP Conference Series Earth and Environment Science (1-10).