ความรักและพลังขับเคลื่อนในงานของทายาทธุรกิจครอบครัวขนาดกลางและขนาดย่อม

Authors

น.ส.ณัฐพร วิรุฬหการุญ, รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร

Published

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

The concept of passion for work suggested that people love to work and derive joy from work-related activities.People who experience passion showed strong focus, singleness of purpose, self-renewal, and a deeper sense of meaning in life. As family businesses are fast becoming the dominant form of the business around the world, the crucial challenge for them are to continue and sustain their legacy through generation. Successors’ commitment toward family businesses has been identified as a key desirable attribute of their successors. Passion provides a strong indication of how committed the entrepreneur is to putting in time and effort needed to make the company success. The objective of the research is to find the meaning of work passion for successors to strive for their SMEs family businesses. This study used in-depth interviews (N = 12). The findings suggested that work passion for successors in SMEs family businesses could be described in three distinct dimensions; affective, cognitive, and behavioral intention.

(2560). The environmental life-cycle assessment of agricultural sector in Thailand: EIO-LCA approach. Environmental Quality Management , 2017(1), 47-56.