ความพร้อมในการกำกับดูแลตนเองด้านโฆษณาของผู้ประกอบการโทรทัศน์ประเภทที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก (โทรทัศน์ดาวเทียม/โทรทัศน์เคเบิล)

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ

Published

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า

Abstract

Self-regulation is an increasingly important issue since the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2540 (1997) encourages journalism to have freedom of action by self-regulation governed by professional ethics. Subscription-television broadcasting services not using radio frequencies (Satellite television/cable television) have been promoted by Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) to have a group to review the advertisements by studying the guidelines from the Advertising Association of Thailand through TV commercials workshops for Satellite television/cable television operators. Results indicated that the operators had their positive attitude towards participating in self-regulation with government sector and the knowledge gained from the workshops. However, self-regulation in the aspect of advertising by satellite television/cable television operators is still only at the beginning of the implementation process.

(2560). ความพร้อมในการกำกับดูแลตนเองด้านโฆษณาของผู้ประกอบการโทรทัศน์ประเภทที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก (โทรทัศน์ดาวเทียม/โทรทัศน์เคเบิล). วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 4(1), 1-24.