ความท้าทายทางสังคมในการกำหนดนโยบายพลังงานนิวเคลียร์: ความต่อเนื่องของชุดนโยบายเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยและความเปราะบางของวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

Authors

อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์

Published

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ (Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis)”

Abstract

Since 1966 when the Thai government pushed forward the construction of nuclear
power plants as an alternative option for solving the problem of energy shortage, the 2010s
was a remarkable period that nuclear power plant policy would be brought to extensively
discuss by policy actors. Policy packages, legal frameworks as well as organizations were
formulated, enacted and established to prepare for nuclear power plant constructions.
However, a fundamental problem of nuclear energy policy-making is not only technical or
nuclear technological issues but also people concern regarding the capability of public
agencies in coping with nuclear accidents. In other words, a powerful question that could
gather people for resisting nuclear power plant constructions is how the government
agencies can create nuclear safety and secure people when a nuclear accident occurs.
According to the aforementioned problem, this paper aims to examine nuclear safety
measures that were included in the policy contents, legal structures, and organization. The
research questions consist of 1) what are the key characters of nuclear safety measures
which are included in nuclear power plant policies? and 2) is there any idea of nuclear
safety culture, as a basic condition in creating social learning for dealing with nuclear
accidents, that is included in the nuclear safety measures? If so, how? The data for
responding to these questions locates in government data sources and newspapers such as
cabinet resolutions, acts, ministries’ notifications, parliamentary meeting reports, and
newspaper coverage. The key tool for analyzing the characters of nuclear safety measures
composes of interpretation and content analysis.

ความท้าทายทางสังคมในการกำหนดนโยบายพลังงานนิวเคลียร์: ความต่อเนื่องของชุดนโยบายเพื่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยและ ความเปราะบางของวัฒนธรรมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ (Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis) (51-77).