ความต่อเนื่องของผลการดำเนินงานของกองทุน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของกองทุนรวมหุ้นไทยในช่วง 2014 ถึง 2018 The Persistence of Performance of Mutual Funds: Empirical Evidence from Thai Equity Mutual Funds during 2014-2018

Authors

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563

Abstract

This study tests the persistence of annual returns of 260 actively-managed Thai equity
mutual funds during year 2014-2018. The results show that there is no clear persistence of
annual returns of those actively-managed Thai equity mutual funds. The funds with high
returns and high ranking in any current year cannot maintain high returns and high ranking
into the next 1 to 3 years. The results are therefore inconsistent with “Hot Hand”
phenomenon (Hendricks et al. 1993), but support the weak-form market efficiency of Thai
stock market because the strategy of buying past best-performing and high-ranked funds
cannot clearly generate superior buy-and-hold returns into the future years.

ความต่อเนื่องของผลการดำเนินงานของกองทุน: หลักฐานเชิงประจักษ์ของกองทุนรวมหุ้นไทยในช่วง 2014 ถึง 2018 The Persistence of Performance of Mutual Funds: Empirical Evidence from Thai Equity Mutual Funds during 2014-2018. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563 (391-404).