ความจำเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิทัลเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0

Authors

อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล, รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, ผศ.ดร.สมศักดิ์ ดำริชอบ

Published

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract

Research on the need for digital executive development to support Thailand 4.0 policy is a mixture of quantitative and qualitative research. In terms of quantitative data, the data was collected from the opinion of SME executives. For the qualitative data was collected from 9 government organizations that are involved in digital technology to support Thailand 4.0 policy. It also explores documents about digital technology that can be used to develop digital executives. The quantitative research results showed that 1) The background factors of different executives have different management problems 2) The background factors of different executives need to take advantage of different digital technologies. 3) The background factors of different executives are taking advantage of different digital software except that the position factor is no different. 4) The background factors of different executives are necessary to develop different digital management skills except for the position facto have different needs for the development of digital management skills. Qualitative research found that many agencies have just changed the organizational structure. The policy formulation and the coordination of Thailand 4.0 policy in practice is still not unifed but has a broad master plan. There are direct support SME and start-up projects in some agencies. But the micro-support to help a small number of SME executives, it is unable to meet the needs of many SME executives. Most of them still do not reach the state-supported digital skill development services.

(2562). ความจำเป็นการพัฒนานักบริหารดิจิทัลเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 26(1), 145-169.