ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้า และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม

Authors

รศ.พัชนี เชยจรรยา, น.ส.ธันย์ชนก โชติกันตะ

Published

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการรับข่าวสารผ่านพริตตี้ของ ผู้ติดตามที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน 2) ความสัมพันธ์ระหวางพฤติกรรมการรับข่าวสารของ ผู้ติดตามกบความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การรับข่าวสารผานพริตตี้กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม 4) ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อการนําเสนอสินค้าของพริตตี้ กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม กลุ่มตัวอย่าง ของการวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ติดตามพริตตี้ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 15 – 35 ปี ขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้สถิติวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) เพศต่างกันมีพฤติกรรมการรับข่าวสารจากพริตตี้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ0.001 2) พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ติดตาม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิดเห็นที่มีต่อการ นําเสนอสินค้าของพริตตี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 3) พฤติกรรมการรับข่าวสารของ ผู้ติดตามได้แก่ ช่องทางในการเปิ ดรับ วัตถุประสงค์ในการเปิดรับสารจากพริตตี้มีความสัมพันธ์ ทางบวกกบพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 4) ความคิดเห็นที่มีต่อ การนําเสนอสินค้าของพริตตี้ มีความสัมพันธ์ทางบวกกบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตามอย่าง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001คําสําคัญ : พฤติกรรมการรับข่าวสาร ความคิดเห็นที่มีต่อการ นําเสนอสินค้าของพริตตี้ พฤติกรรมการซื้อสินค้า พริตตี้ ผู้ติดตาม

(2559). ความคิดเห็นที่มีต่อพริตตี้ในการนำเสนอสินค้า และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้ติดตาม. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 9(2), 107-118.