ความคลาดเคลื่อนในการใช้งานทฤษฏีทางการเงิน The Pitfalls in Financial Market: Theories and Practices

Authors

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

Published

งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

Abstract

Financial theories are developed to for a better understanding of investors and
agents’ decisions on investment choices that lead to returns of various risk levels and
time horizons. However, in reality, investors do not always make decisions based only
on theories. In addition, as evidences indicated, limitations of financial theories are not
carefully explored when the theories are utilized. By suggesting a true objective of those
theories and consequences of misapplications, this paper aims to highlight potential
pitfalls in applying some well known financial theories

ความคลาดเคลื่อนในการใช้งานทฤษฏีทางการเงิน The Pitfalls in Financial Market: Theories and Practices. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (724-737).